Artikel 1 – Definities

 1. TiBe totaalonderhoud zijnde deuropkleur.nl: De eenmanszaak, TiBe totaalonderhoud, statutair gevestigd te Apeldoorn.
 2. Consument/klant: de natuurlijke of rechtspersoon die aan TiBe totaalonderhoud een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten.
 3. Diensten: alle activiteiten die TiBe Advies & Onderhoud uitvoert in opdracht van de consument/klant. Hieronder valt zeker te verstaan doch niet uitsluitend: mechanisch aanbrengen van verspuitbare watergedragen verf, schilderswerkzaamheden alsmede eventuele andere werkzaamheden die TiBe totaalonderhoud uitvoert voor de consument/klant.
 4. Onder 'algemene voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
 5. In deze algemene voorwaarden kan het woord schriftelijk ook worden aangemerkt schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.

Artikel 2 - Identiteit van TiBe totaalonderhoud

Deuropkleur.nl zijde;
TiBe totaalonderhoud
hommel 67
7317 BL Apeldoorn

06-19618048
Bereikbaar : 10.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00
KvK 8131580
BTW : NL001591425B74

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van TiBe totaalonderhoud en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument/klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij TiBe totaalonderhoud zijn in te zien en zij op verzoek van de consument/ klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument/klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument/klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument/klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft en/of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als TiBe totaalonderhoud gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden TiBe totaalonderhoud niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen TiBe totaalonderhoud de prijs garandeert.

ARTIKEL 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het
 2. moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 3. Indien de consument/klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt TiBe totaalonderhoud onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door TiBe totaalonderhoud is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 4. TiBe totaalonderhoud kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien TiBe totaalonderhoud op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

ARTIKEL 6 - Offertes en prijzen

 1. Indien TiBe totaalonderhoud een offerte uitvaardigt, zijn deze vrijblijvend tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
 2. Offertes van TiBe totaalonderhoud zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot veertien dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
 3. Indien blijkt dat de bij de offerteaanvraag de door de consument/klant verstrekte gegevens onjuist waren heeft TiBe totaalonderhoud het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
 4. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 7 - Rechten en verplichtingen voor TiBe totaalonderhoud

 1. TiBe totaalonderhoud garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 2. TiBe totaalonderhoud onttrekt zich van elk recht en verplichting omtrent de kleur of glansgraad die het van de consument/klant ontvangt.
 3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de consument/klant over de geleverde Diensten dient TiBe totaalonderhoud met consument/klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
 4. TiBe totaalonderhoud heeft het recht derden te betrekken of in te schakelen bij de uitvoering van diensten.
 5. TiBe totaalonderhoud zal in het kader van de overeenkomst alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de consument/klant. De Klant zal zonder toestemming van TiBe totaalonderhoud aan derden geen mededeling doen over de aanpak TiBe totaalonderhoud, zijn werkwijze en dergelijke.

Artikel 8 - Rechten en verplichtingen voor de consument/klant

 1. De consument/klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen is.
 2. De consument/klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TiBe totaalonderhoud aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de consument/klant redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TiBe totaalonderhoud worden verstrekt.
 3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan TiBe totaalonderhoud zijn verstrekt, heeft TiBe totaalonderhoud het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de consument/klant in rekening te brengen.
 4. Bij klachten over de door TiBe totaalonderhoud geleverde Diensten dient de consument/ klant deze klachten kenbaar te maken aan TiBe totaalonderhoud binnen veertien (14) dagen na levering van de Dienst. De consument/klant vrijwaart TiBe totaalonderhoud één maand na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde Diensten.

ARTIKEL 9 - Conformiteit en garantie

 1. TiBe totaalonderhoud zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. TiBe totaalonderhoud staat er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Indien naar oordeel van de consument/klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de consument/klant en TiBe totaalonderhoud in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
 2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 9.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van TiBe totaalonderhoud worden gefactureerd aan de consument/klant, tenzij de consument/klant naar inziens van TiBe totaalonderhoud aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van TiBe totaalonderhoud.
 3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door TiBe totaalonderhoud te leveren Diensten en/of Producten voor rekening komt van TiBe totaalonderhoud, heeft de consument/klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.
 4. Garantie;

  TiBe totaalonderhoud garandeert dat het uitgevoerde binnenschilderwerk;

  1. Voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren, mits normaal gebruikt; wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem en/of materialen volgens de voorschriften van de fabrikant.
  2. De garantie wordt gegeven voor een periode van een jaar.
  3. Uitgezonderd; schade door inwerking van hand vetzuren, schoonmaakmiddel of chemicaliën, puntbelasting en normale slijtage. 
  4. Voor de beoordeling van de lakkwaliteit maken wij gebruik van de SKH publicatie 08-04, uitgezonderd van nieuwe deuren met een MDF of vergelijkbare toplaag.

ARTIKEL 10 – Betaling

 1. Indien TiBe totaalonderhoud de overeenkomst naar behoren heeft uitgevoerd, dient de consument/klant het verschuldigde bedrag direct aan TiBe totaalonderhoud te betalen op het moment dat de consument/klant de hem toebehorende zaken komt retourneren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen TiBe totaalonderhoud en de consument/ klant.
 2. Mocht in afwijking van hetgeen bepaald in artikel 8.1 een nadere betalingstermijn worden opgegeven door TiBe totaalonderhoud is het onderstaande van toepassing.
 3. Indien consument/klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de consument/klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
 4. Bij een niet tijdige betaling is de consument/klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de consument/klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de consument/klant wordt gelegd, de consument/klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

ARTIKEL 11 – Overmacht

 1. TiBe totaalonderhoud is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van de consument/klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. TiBe totaalonderhoud kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van zestig (60) dagen, is zowel de consument/klant als TiBe totaalonderhoud gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

ARTIKEL 12 - Aansprakelijkheid

 1. Iedere overeenkomst tussen TiBe totaalonderhoud en de consument/klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. TiBe totaalonderhoud kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
 2. Indien TiBe totaalonderhoud onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 12.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid van TiBe totaalonderhoud beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In aanvulling op artikel 12.2 is TiBe totaalonderhoud dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
 4. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 5. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TiBe totaalonderhoud aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan TiBe totaalonderhoud toegerekend kunnen worden;
 6. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de consument/ klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
 7. TiBe totaalonderhoud sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door TiBe totaalonderhoud geleverde Diensten en/of Producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van TiBe totaalonderhoud.
 8. TiBe totaalonderhoud is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.

ARTIKEL 13 - Toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij TiBe totaalonderhoud partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De consument/klant en TiBe totaalonderhoud zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Deuropkleur.nl
Hommel 67
7317 BL Apeldoorn
T: 055-8431484

M: 0619618048
E: info@deuropkleur.nl